Vedtægter

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

VEDTÆGTER FOR TURISTFORENINGEN

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Odsherreds Turistforening af 2007” med hjemsted i Odsherred kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er

- at medvirke til udviklingen af en turisme, der bygger på kvalitet, bæredygtighed samt synergi mellem  lokalbefolkningens, fritidshusejernes og turisternes interesser,

- at være i dialog med foreningens medlemmer, lokalbefolkning og fritidshusejere samt andre relevante  interesseorganisationer om forhold der vedrører turisme i bred forstand,

- at bidrage til borgernes og myndighedernes forståelse for turismens positive betydning for Odsherred.

§ 3. Organisation

Foreningen er en selvstændig, lokal forening, der samarbejder med andre interessenter om turisme.

§ 4. Medlemsforhold

Foreningen kan optage enkeltpersoner, virksomheder, selskaber, foreninger og institutioner som medlemmer.

Medlemskab er betinget af indbetalt kontingent.

§ 5. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden for kommunens grænser.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.   Budget:

         A. Fremlæggelse af budget for indeværende år.

         B. Fastsættelse af næste års kontingent.

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8.   Valg af 1 revisor.

9.   Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen finder anledning til det eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt krav derom med angivelse af dagsorden.

§ 7. Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et af lokalbladene eller ved brev/mail til de enkelte medlemmer.

§ 8. Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres til genstand for en beslutning/afstemning.

§ 9. Beslutninger

Generalforsamlingens beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal.

Hvert medlem uden kontingentrestance har 1 stemme.

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for beslutningen.

Ved personvalg stemmes på det antal personer, der skal vælges.

Generalforsamlingens dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandling og stemmeafgivning.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Valgperioden er 2 år:
   2 - 3 medlemmer vælges i lige år.
   3 - 4 medlemmer vælges i ulige år.
   2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.
   1 revisor for 1 år.
   1 revisorsuppleant for 1 år.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes størst muligt dækning af kommunens geografi.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer samt evt. næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet vedlægges en specificeret, afstemt fortegnelse over årets medlemmer, samt en fortegnelse over eventuelle aktiver.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde inden 1. marts og skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Kontingent

Kontingenter vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal.

Kontingenter opkræves en gang årligt og gælder for kalenderåret.

Kontingenter opkræves på baggrund af en løbende ajourført edb-medlemsfortegnelse.

Opkrævningen sker ved udsendelse af girokort til de enkelte medlemmer i januar måned.

§ 13. Tegning

Foreningen tegnes af formanden.

Over foreningens kontante midler og bankkonti disponerer kassereren - og/eller en anden af bestyrelsen bemyndiget person - efter bestyrelsens forskrifter.

§ 14. Opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves

  • at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer,
  • på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum
  • stemmer for opløsningen.

Foreningens formue overgives til Odsherreds Turistråd.


Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2012