Vedtægter

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

VEDTÆGTER FOR TEAM ODSHERRED

§ 1. Team Odsherred har hjemsted i Odsherred kommune. Team Odsherred er en selvejende institution og    optræder som en juridisk selvstændig person. Dets værneting er Sø- og Handelsretten i København.

§ 2. Team Odsherred har til formål at

 • fungere som dialogforum med Odsherred kommune i turismespørgsmål
 • fungere som dialogforum med områdets destinationsselskab
 • understøtte og koordinere større event og begivenheder i Odsherred
 • fungere som netværk for koordinering af markedsføring

§ 3. Team Odsherred er oprettet ved beslutning i Odsherreds erhvervsorganisationer og Odsherred kommune.

§ 4. Repræsentantskabet for Team Odsherred består af:

 • 1 repræsentant for hver af de tilsluttede handels-,  håndværks- og erhvervsforeninger
 • Formanden for Odsherreds Turistforening
 • 1 repræsentant for Odsherred kommune
 • 2 repræsentant for turismevirksomheder, der har indgået en partnerskabsaftale med Team Odsherred

Repræsentantskabet mødes 1 gang om året i 2. kvartal med henblik på at udstikke ret­nings­­linierne for det kommende års arbejde.

§ 5. Repræsentantskabet udpeger et forretningsudvalg, som består af 3 repræsentanter for repræsentantskabet, idet der tilstræbes bredde i sammensætningen, både geografisk og branchemæssigt.
Den til enhver tid siddende direktør for destinationsselskabet har ret til at deltage i møderne

Forretningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter regler for indkaldelse til repræ­sen­tant­skabsmøde.

§ 6. Team Odsherreds aktiviteter finansieres således:

 • De tilknyttede erhvervsforeninger indbetaler hvert år - i 3. kvartal - det årlige kontingent pr. ak­tivt medlem, sådan som det fastsættes på repræsentantskabets møde. Even­tuelle tilsluttede brancheforeninger/arbejdsmarkedsorganisationer bidrager hver med et årligt kontingent, som fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.
 • Turistforeningerne i området betaler kontingent til team Odsherred i forhold til det antal medlemsvirksomheder foreningen har. Der betales kun for virksomheder, der ikke i forvejen bidrager til Team Odsherred gennem de tilsluttede erhvervsforeninger. Kontingentet til Team Odsherred er  for virksomheder med max. 2 fuldtidsbeskæftigede 50% af det af repræsentantskabet vedtagne kontingent (jf. §8A). For øvrige virksomheder er kontingentet 100%.
 • Erhvervsvirksomheder, som ikke er medlem af en tilsluttet erhvervsforening eller turistforening, kan blive selvstændigt medlem gennem betaling af et kontingent, som svarer til det dobbelte af det, der gæl­der for medlemmer af en tilsluttet erhvervsforening.
 • Odsherred kommune betaler et årligt kontingent, der svarer til 4 gange det kontingent , der er fastsat under første punkt.

§ 7. I forhold til understøttelse af event og begivenheder fastsætter repræsentantskabet hvert år en pulje til dette formål. Denne pulje annonceres hvert år i 2. kvartal. Der udarbejdes særskilte retningslinjer med kriterier for hvad der kan støttes.

§ 8. Team Odsherreds regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. Regnskabet revideres af en af repræ­sen­tant skabet valgt revisor. Regnskabet forelægges repræsentantskabet til godkendelse og frem­sendes til orientering til de involverede foreninger. Der fremlægges på repræ­sen­tantska­bets møde et forslag til budget for det kommende år.

§ 9. Team Odsherred tegnes af forretningsudvalgets formand.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kræves repræsentantskabets godkendelse.

§ 10. Ændring af Team Odsherreds vedtægter kan kun ske ved tilslutning fra mindst 2/3 af re­præ­sentantskabets medlemmer.

Ved opløsning af Team Odsherred skal eventuelle midler anvendes til fremme af turismen i Odsherred,

Godkendt på repræsentantskabsmødet 2019.