Vedtægter

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

VEDTÆGTER FOR TEAM ODSHERRED

§ 1. Team Odsherred har hjemsted i Odsherred kommune. Team Odsherred er en selvejende institution og optræder som en juridisk selvstændig person. Dets værneting er Sø- og Handelsretten i København.

§ 2. Team Odsherred har til formål at markedsføre Odsherred som turistmål i bred forstand. Markedsføringen sker igennem et samarbejde mellem områdets turistorganisation, erhvervsliv og kommune. Team Odsherred skal endvidere virke for en løbende udvikling af turistprodukterne.

§ 3. Team Odsherred er oprettet ved beslutning i Odsherreds erhvervsorganisationer og de berørte kommunalbestyrelser.

§ 4. Repræsentantskabet for Team Odsherred består af:

- 1 repræsentant for hver af områdets handels-, håndværks- og erhvervsforeninger

- formanden for Odsherreds Turistråd

- formændene for de lokale turistforeninger

- formændene for tilsluttede brancheforeninger/arbejdsmarkedsorganisationer.

Repræsentantskabet mødes 1 gang om året - i 2. kvartal - med henblik på at udstikke retningslinierne for det kommende års arbejde.

§ 5. Repræsentantskabet udpeger et forretningsudvalg, som består af:

- Formanden for Odsherreds Turistråd

- 3 repræsentanter for det øvrige repræsentantskab, idet der tilstræbes bredde i sammensætningen, både geografisk og branchemæssigt.

Desuden deltager turistchefen i forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter regler for indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

§ 6. Team Odsherred udpeger hvert 2. år – i lige år - 3 repræsentanter til Odsherreds Turistråd, idet der tilsikres en geografisk dækning af hele Odsherred.

§ 7. Team Odsherred beskæftiger sig med markedsføring af Odsherred f.eks. gennem:

- deltagelse i større landsdækkende/regionale kampagnefremstød f.eks. i samarbejde med den regionale                     turistorganisation.

- tilrettelæggelse af annoncekampagner

- deltagelse i messer m.m. i ind- og udland

- tilrettelæggelse og fremstilling af brochuremateriale af hvervende karakter

Forretningsudvalget tager beslutning om, hvordan dens administration skal varetages og af hvem, idet forretningsudvalget kan beslutte at ansætte personale til denne funktion.

§ 8. Team Odsherreds aktiviteter finansieres således:

A. De tilknyttede erhvervsforeninger indbetaler hvert år - i 3. kvartal - det årlige kontingent pr. aktivt medlem, sådan som det fastsættes på repræsentantskabets møde. Eventuelle tilsluttede brancheforeninger/arbejdsmarkedsorganisationer bidrager hver med et årligt kontingent, som fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.

B. Turistforeningerne i området betaler kontingent til Team Odsherred i forhold til det antal medlemsvirksomheder foreningen har. Kontingentet til Team Odsherred er for virksomheder med max. 2 fuldtidsbeskæftigede 50% af det af repræsentantskabet vedtagne kontingent pr. medlem (jf. §8A). For øvrige virksomheder er kontingentet 100%.

C. Erhvervsvirksomheder, som ikke er medlem af en tilsluttet erhvervsforening eller turistforening, kan blive selvstændigt medlem gennem betaling af et kontingent, som svarer til det dobbelte af det, der gælder for medlemmer af en tilsluttet erhvervsforening.

D. Erhvervsvirksomheder m.fl. kan deltage i konkrete projekter/kampagner mod betaling af den anpartspris, som er fastsat for det enkelte markedsføringsprojekt.

E. De under D. nævnte midler fordobles af Odsherred - kommune. Der aftales hvert år et økonomisk loft for de kommunale bidrag, dog skal dette minimum være kr. 330.000.

§ 9.

A: Team Odsherred kan samarbejde med andre turistområder/kommuner. Såfremt der er tale om et permanent samarbejde, forudsættes det, at de kommuner, der er omfattet af samarbejdet, forpligter sig til at indbetale et passende og aftalt beløb med henblik på at yde kr.:kr. tilskud til markedsføringen.

Såfremt der er tale om et projektafgrænset samarbejde, forudsættes det, at de pågældende kommuner/virksomheder bidrager med beløb der minimum dækker de reelle omkostninger, herunder omkostninger til administration/koordinering.

B: I tilfælde, hvor der er tale om permanent samarbejde med et område, har de berørte handelsforeninger og lignende muligheder for at indmelde sig i Team Odsherred - på linie med øvrige handels- og erhvervsforeninger og med samme rettigheder. Ligeledes kan enkeltvirksomheder fra berørte områder melde sig ind i Team Odsherred på samme vilkår som nævnt i § 8C .

§ 10.Team Odsherreds regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor. Regnskabet forelægges repræsentantskabet til godkendelse og fremsendes til orientering til de involverede foreninger og kommuner. Der fremlægges på repræsentantskabets møde et forslag til budget for det kommende år.

§ 11.Team Odsherred tegnes af forretningsudvalgets formand samt turistchefen.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kræves repræsentantskabets godkendelse.

§ 12.Ændring af Team Odsherreds vedtægter kan kun ske ved tilslutning fra mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer.
Ved opløsning af Team Odsherred skal eventuelle midler anvendes til fremme af turismen, subsidiært tildeles Odsherreds Turistråd.

Godkendt på repræsentantskabsmødet juni 2006. Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2007.